ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

"A" Általános feltételek

I. AJÁNLATI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
  1. Ajánlataink kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatok. Meghatározott időpontig érvényes ajánlat kiadása esetén kötelezzük magunkat arra, hogy az ajánlat érvényessége alatt kézhez vett rendelésekre az ajánlattal megegyező szerződés tervezetet készítjük, és juttatunk el a megrendelőnek.
  2. Ajánlataink vagy részletesen specifikált megrendelés alapján szerződés tervezetet készítünk, melyet cégszerűen aláírva juttatunk el a megrendelőnek. A szerződést akkor tekintjük érvényesnek, amennyiben a megrendelő által cégszerűen aláírt példányt a kibocsátás napját követően 15 napon belül kézhez vettük, vagy elektronikus formában eljuttatja részünkre. Amennyiben ez 15 napon túl történik, úgy szerződéses kötelesség csak akkor terheli cégünket, amennyiben elfogadó nyilatkozatot bocsátunk ki, egyéb esetben a szerződés a felek között nem jön létre. E tényről a megrendelőt cégünk haladéktalanul írásban értesíti.
  3. A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet a felek egybehangzó nyilatkozata alapján.
  4. Az árajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött, vagy mellékelt dokumentumok, rajzok és okmányok tekintetében fenntartjuk magunknak a szerzői-, illetve a tulajdoni jogokat és azok sokszorosítása, harmadik személy részére történő továbbítása csak cégünk írásos hozzájárulásával történhet.
II. ÁRAK
  1. A szerződésben rögzített, forintban megadott egységárak, ECOFINITIVE Kft árai tartalmazzák az áruféleségek importbeszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, de nem tartalmazzák az áruértéket terhelő ÁFA-t és a telephelyünk és a szállítási cím közötti szállítási költségeket.
  2. A szerződést követő igazolható költségnövekedés megrendelőre történő áthárításának jogát cégünk fenntartja magának, azzal, hogy annak tényéről a Megrendelőt írásban tájékoztatjuk. A Megrendelő a tájékoztatás kézhezvételét követő 2 napon belül jogosult a szerződéstől elállni, azonban köteles a felmerült és igazolható költségeket az elállással egyidejűleg megtéríteni.

"B" Beszállítói szerződéses feltételek

I. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

  1. Vis major és egyéb akadályoztatás
   1. 1. A Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján cégünk jogosult a szállítási határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni. A felek között létrejött szerződés a fentieknek megfelelően történt módosítása hiányában megszűnik.
   1. 2. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyről sem cégünk, sem pedig a megrendelő nem felelős, és a lehetetlenné válás oka cégünk érdekkörében merül fel, díjazásra nem tarthatunk igényt;
   1. 3. a lehetetlenné válás oka a megrendelő érdekkörében merül fel, cégünket a díj megilleti, de a megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a cégünk a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna;
   1. 4. ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
   1. 5. Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő cégünk alvállalkozójának és beszállítójának írásos nyilatkozata, illetőleg a megrendelő írásbeli indokolt nyilatkozata.
   1. 6. Társaságunk a vállalt szerződéses határidőket csak a beszállítók és/vagy gyártók általi megfelelő és határidőben történő beszállítás esetén tudja teljesíteni. Vis major, harmadik fél elállása, illetve bármely más, a ECOFINITIVE Kft befolyásolási körén kívül eső esemény, amely a ECOFINITIVE Kft zavartalan teljesítését megakadályozza – különösen, de nem kizárólagosan a ECOFINITIVE Kft szállítóinak késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása feljogosítja a ECOFINITIVE Kft-t arra, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsa, vagy amennyiben a megrendelés teljesítése kétségessé válna, aránytalanul nehézségbe ütközne, jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, vagy lehetetlenné válna, a ECOFINITIVE Kft-nek jogában áll a megrendeléstől/szerződéstől részben vagy egészében elállni anélkül, hogy a Megrendelőnek kártérítési igénye keletkezne.
   1. 7. Vis major körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését a ECOFINITIVE Kft megakadályozza vagy elkerülje.
   1. 8. Vis maior körülménynek minősül továbbá az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, illetve annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a beszállítási láncolat vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energia-beszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások stb. A fenti esetben a ECOFINITIVE Kft vagy az érintett beszállítójának nyilatkozata elegendő és egyben szükséges is a vis maior helyzet igazolására.
  2. Teljesítési kötelezettségünk a  ECOFINITIVE Kft raktári, vagy gyártelepi teljesítés esetén kocsira rakva értendő. Adott címre történő teljesítés esetén, vagyis ha az árut cégünk szállítja saját szállítóeszközével, vagy megbízottjával, a teljesítés helye a jogosult lakóhelye, illetve székhelye. Ha az árut a megrendelő szállítja el saját fuvareszközével, vagy megbízottja útján cégünktől, akkor a teljesítés helye a cégünk székhelye, illetőleg telephelye.
  3. Amennyiben a teljesítés fuvarozó útján történik:
- a teljesítés helye a megrendelő székhelye (telephelye)
- a kárveszélyt a szállítás ideje alatt a fuvarozó viseli. A rendelési helyen a lerakodás a megrendelő feladata.

 

 II. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

  1. A szerződésben rögzített határidőktől az alábbi eltérés megengedett.
  2. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. Cégünk a határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt csak a megrendelő beleegyezésével teljesíthet. Beleegyezés hiányában cégünk a felelős őrzés szabályai szerint tartozik eljárni.
  3. A szállítási határidő kezdete az eladó visszaigazolásával kezdődik, de nem azelőtt, hogy a felek a részletekben egyeztettek, illetve megegyeztek volna.
III. KOCKÁZATVISELÉS
  1. Felelősségvállalásunk, illetve kockázatviselésünk az áru raktárunkból történő kiadásáig terjed, a „B”/I./2. pontban rögzítettek figyelembevételével.

IV. FIZETÉSEK

  1. Előleg vagy áru ellenérték fizetése történhet számlavezető bankunk fiókhálózatában bankszámlánkra történő befizetéssel.
  2. Banki pénzforgalom:
   A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla számon történik. A kibocsátott számlák ellenértékét megrendelőink átutalással egyenlítik ki.
  3. A fizetés készpénzfizetés esetén azonnali, banki átutalás esetén 8 napon belül történik.
  4. A pontban meghatározottaktól eltérő fizetési megállapodás. E pont esetén a fizetési feltételek a 3. pontban foglaltaktól eltérően kerülnek meghatározásra, így az e pontban foglaltakat kell az eltérés mértékéig alkalmazni.
  5. Megrendelés esetén fenntartjuk a jogot az áruérték 50%-ának előleg címén történő bekérésére. Az eladó fenntartja a jogot egyéb áruk esetén is az általa megfelelőnek tartott előleg előírására.
  6. Késedelmes fizetés esetén a jogszabály által biztosított késedelmi kamatot számítjuk fel.
  7. Amennyiben hitelt érdemlően tudomásunkra jut, hogy a megrendelő fizetőképessége bizonytalanná vált (ideértve a megrendelő köztartozásai miatt indított végrehajtási és egyéb államigazgatási eljárásokat, a fizetésképtelenség miatt indított csőd- és felszámolási eljárást) jogosultak vagyunk fizetési biztosítékot kérni, melyet a megrendelés teljes összegében állapítunk meg. Amennyiben a megrendelő e követelésünknek nem tesz eleget, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől egyoldalúan elállni és általány kártérítés jogcímén az áruérték 20%-ának megfizetését követelni a megrendelőtől. Amennyiben a vételár behajtására - az időközben bekövetkezett fizetésképtelenségre tekintettel - nincs lehetőség, úgy jogosultak vagyunk az áru visszaszállítására és kártérítési igény érvényesítésére, illetőleg az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségünk és elmaradt hasznunk követelésére. Az ilyen címen visszaszállított árut jogunkban áll kárcsökkentési címen értékesíteni.
  8. Abban az esetben, ha a megrendelő nem tudja fogadni az előre leegyeztetett időpontban a megrendelt terméket, majd az azt követő 10 munkanapon sem tudja fogadni, abban az esetben a ECOFINITIVE Kft. tárolási díjat számolhat fel. Ennek a díja minden megrendelt termék után 10.000,Ft+ÁFA naponta.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. Peres ügyekben a felek a cégünk székhelye szerinti bíróság, illetőleg gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben a megyei bíróság székhelyén működő bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
  2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
  3. A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megbízó köteles részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. A megbízó által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a megrendelő felel.

 VI. JÓTÁLLÁS

  1. A leszállított, illetve átadott termékek esetén jótállunk az alapanyag és kivitel hibátlan minőségéért.
  2. Valamennyi termékre az átadást követően, a megrendelés során feltüntetett jótállást nyújtunk.
  3. Valamennyi rendszerre, amelyet a ECOFINITIVE Kft épített be, az átadást követő 12 hónapos beépítési jótállást vállalunk, amennyiben a cégünk által átadott, vagy elektronikus formában a megrendelőnek átnyújtásra került használati útmutatóban szereplő karbantartási utasításokat kötelező jelleggel elvégzi.
  4. A karbantartás tényét jegyzőkönyvezni kell.
  5. A jótállási időn belüli meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni és a meghibásodott rendszert használaton kívül kell helyezni. Hibás rendszer további használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
  6. A meghibásodott rendszert a jótállási időn belül javítással, vagy a rendszer módosításával korrigáljuk.
  7. Nem terjed ki a jótállási kötelezettségünk azon meghibásodásokra, melyek:
   - a szakszerűtlen mozgatásból és helytelen beszerelésből (ez alól kivételt képez a ECOFINITIVE Kft általi munkavégzés során keletkezett meghibásodás),
   - a nem rendeltetésszerű használatból,
   - az előírt karbantartás elmulasztásából,
   - idegen eredetű alkatrészek gyártó engedélye nélküli használatából,
   - figyelmetlenségből vagy szándékos rongálásból keletkeztek
  8. A termékhez használati-kezelési utasítást adunk, amelynek előírásait mindenképpen be kell tartani. A rendeltetésszerű használat megismertetése a szerkezet beüzemelőjének a feladata!
  9. Amennyiben a dokumentáltan bejelentett meghibásodás a megrendelő közreműködésének eredménye, úgy nem vagyunk kötelesek mindaddig a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az egy hónapot meghaladja, úgy jótállási kötelezettségünk megszűnik.
  10. Kötelezettségünk nem terjed ki azon károkra, melyek nem a ECOFINITIVE Kft által szállított árukban keletkeztek.
  11. Garanciális hibabejelentést csak írásban (levél, e-mail) fogadunk el, amelyet a következő cím(ek)re küldhet meg:
   ECOFINITIVE Kft 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
   E-mail: info@grunwaldgarden.com
  12. Szavatossági / jótállási igény csak a számla, valamint a karbantartás elvégzését igazoló jegyzőkönyv és azt igazoló számla másolata birtokában érvényesíthető.

VII. KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK
(amennyiben a felek kivitelezésre vonatkozóan külön megállapodást kötnek):

  1. A megrendelő kötelezettsége:
   1. 1. a munkaterület zavartalan biztosítása,
   1. 2. térítés nélkül áram és víz biztosítása,
   1. 3. a megrendelő kijelölt képviselője köteles az építési naplóban felsorolt, elvégzett munkák és beépített rendszer átvételét igazolni,
   1. 4. a készre jelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt átvenni
   2. Szállító kötelezettsége a létesítményt üzembe helyezni és üzembe helyezett állapotban, kitöltött garanciajeggyel és nyomáspróba jegyzőkönyvvel, a megrendelőnek átadni, és a létesítmény használatáról a megrendelőt
   3. Amennyiben a munkaterület régészeti lelőhelynek bizonyul, abban az esetben a hatályos jogszabályok alkalmazás a kötelező.
   4. Az építési területen, az ásási munkafolyamatok során, mindennemű közművezeték sérülésének javítási költsége, a megrendelőt terheli.

  "C" Nem besorolható feltételek

  I. FELELŐSSÉG

  Felelősség vállalásunk csak a szerződésben vállalt kötelezettségünkre terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a Ptk. vonatkozó szabályai szerint követelhet.

  II. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

  Amennyiben magasabb szint jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem érinti a többi feltételpont érvényességét.

  III. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

  A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak írásos jóváhagyásunkkal ruházhatók át.

  IV. ÁSZF módosítása

  ECOFINITIVE Kft jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.